तुम्हाला गर्भधारणा चाचणीवर फिकट रेष दिसत आहे का? – गर्भवती गर्भवती …

असते करता येणारी गरोदर चाचणी अगदी आणि आणि सोपी एक – एक रेष दिसली नाही ‘नाही’ आणि दोन रेषा हो हो ‘हो’. . कधी कधी ह्या रेषांमध्ये फिकट रेष सुद्धा दिसते मग प्रश्न प्रश्न की नक्की गरोदर चाचणीचा अर्थ काय.. नाही चाचणीवर अशा फिकट रेषा आढळणे नाही नाही, त्याचे कारण अगदी सोपे असू शकते आणि कदाचित कदाचित तुम्ही गरोदरपणाची चाचणी खूप करून पाहात आहात. आहे फिकट रेषांमागील कारणांवर चर्चा करण्याअगोदर गरोदर चाचणी मागचे शास्त्र समजावून घेणे महत्वाचे आहे.

गरोदर चाचणीवर फिकट रेषा का उमटतात?

देतात उपलब्ध असणाऱ्या बऱ्याच चाचण्या अचूक असतात आणि त्यापैकी पाळी चुकलेल्या चुकलेल्या पहिल्या सकारात्मक सकारात्मक देतात. C हे चाचणी स्त्रीच्या लघवीमध्ये ХГЧ हे संप्रेरक आहे का हे पहाते. होते स्त्रीबीज गर्भाशयाला चिकटते तेव्हा ह्या संप्रेरकाची निर्मिती होते आणि गर्भारपणाची सुरुवात होते.

आहे चाचणीव्यतिरिक्त रक्ताची चाचणी सुद्धा गर्भारपण निश्चित करण्यासाठी विश्वासार्ह आहे.

फिकट फिकट रेषा किती «फिकट» आहे हे तपासून पहा. असेल रेषेशी तुलना करून पहा जर खूपच फरक तर, तर मात्र आता तुमच्या जवळ फिकट रेषा आहे.

करा रेषा बघून लगेच निष्कर्ष काढण्याआधी गरोदर चाचणीविषयी काही तुम्हाला माहित माहित आहेत ह्याची ह्याची करा. आहेत रेषेमागे काही करणे आहेत, ती खालीलप्रमाणे.

  • सूचना नीट न वाचणे

आहे तुम्ही गरोदर चाचणी पहिल्यांदा करत असता तेव्हा एक किंवा सूचना सूचना नजरचुकीने राहून राहून ठीक आहे. शकते चाचणीची सवय नसल्यामुळेही फिकट रेषा येऊ शकते. उत्तम वेळी परत एकदा चाचणी करून पाहणे उत्तम.

देता कधी असंही होऊ शकते की खूप खूप घाईत आणि चाचणी चाचणी फिकट रेषा रेषा पटकन ती ती केराच्या टाकून देता.

  • चाचणीचा निकाल बघण्याची चुकीची वेळ

दिसतील सांगितलेल्या वेळात चाचणीचा निकाल बघत नसाल तर फिकट रेषा तुम्हाला दिसतील. दिसतात रेषा लघवीतील संप्रेरकांमुळे दिसतात, जर तुम्हाला चाचणीचा निकाल बघण्यास उशीर झाल्यास तुम्हाला फिकट रेषा दिसतील.

  • खूप लवकर चाचणी करून बघणे

तर तुम्ही खूप लवकर चाचणी केलीत तर, तुम्हाला फिकट रेषा दिसतील. बघा दिवस वाट बघून चाचणी पुन्हा करून बघा. चांगले नंतर १० दिवसांनी किंवा तुमची पाळी चुकल्यावर ही चाचणी करून बघणे चांगले.

  • गरोदर चाचणी किट चुकीची असणे

असतील वेळा तुम्ही वापरत असलेली चाचणी किट किट नीट नसेल नसेल नसेल असतील असतील असतील असतील असतील, म्हणूनही असतील तुम्हाला चाचणीचा नसेल नसेल. पहा समाप्तीची तारीख तपासून पहा, जर तारीख टळून गेली असेल तर चाचणीचा प्रभावीपणा कमी झालेला असू शकतो.

  • तुम्ही दिवसाच्या चुकीच्या वेळेला चाचणी करून पहिली असेल

C चाचणी सकाळी करणे चांगले असते गरोदर सांगितले जाते लघवीमध्ये C ХГЧ चे जास्त प्रमाणात असते.

  • ХГЧ ची कमी पातळी

C चाचणीवर फिकट रेषा दिसत असल्यास सरासरीपेक्षा C ХГЧ ह्या संप्रेरकाची निर्मिती करीत आहे.

  • चुकीची गणना

दिसतात पाळीच्या चक्राची चुकीच्या पद्धतीने गणना केल्याने चाचणी वर फिकट रेषा दिसतात.

  • कमी प्रभावी गरोदर चाचणी किट

असतात गरोदर चाचणी किट इतरांपेक्षा अचूक असतात. चाचणीदरम्यान किट मधील चाचणीदरम्यान ХГЧ ची २०mlU इतकी कमी पातळी सुद्धा शोधून काढली जाते. चाचण्या काही चाचण्या ХГЧ १०० १०० млU इतकी जास्त पातळी सुद्धा शोधून काढू शकत नाहीत. शकतात संप्रेरकाच्या पातळीच्या संवेदनशीलतेमुळे फिकट रेषा दिसू शकतात. Это очень важно. घ्या पुढल्या वेळेला तुम्हाला गडद रेषा दिसल्या तर तुम्ही आणि आणि आणि पुन्हा फिकट फिकटरेषा

  • लवकर गर्भपात झालेला असणे

शकतो गर्भपात झालेला असल्याससुद्धा फिकट रेषा दिसू शकतात कारण अजूनही शरीरात शरीरात संप्रेरकांचा अंश अंश असू शकतो.

Торазин आणि त्यासारख्याच काही औषधांमुळे फिकट रेषा दिसू शकतात. शकतात होण्यासाठी ज्या स्त्रिया प्रयत्न करीत आहेत आणि त्याच्याशी औषधे घेत घेत अशा स्त्रियांना स्त्रियांना फिकट रेषा दिसू शकतात. शकता वेळी तुम्ही तुमच्या डॉक्टरांचा सल्ला घेऊ शकता.

आहे वेळा ट्युमर मुळे सुद्धा फिकट रेषा दिसतात परंतु हे कारण खूप दुर्मिळ आहे.

का रेषा गर्भधारणा दर्शवते का?

अशावेळी रेषा दिसल्यास गर्भधारणा असू शकते काही काही वेळा कारण लवकर लवकर शकतो शकतो शकतो, शकतो शकतो ХГЧ चे राहिलेले काही अंश सुद्धा फिकट रेषा दर्शवू शकतात. आहे नक्की कशामुळे रेषा दिसल्या हे तपासून पाहण्यासाठी चाचणी परत करून पाहणे उचित आहे. दिसतील गर्भधारणा झाली असेल तर रेषा गडद दिसतील. साधा रेषा पुन्हा फिकट दिसल्या तर तात्काळ तुमच्या डॉक्टरांशी संपर्क साधा.

का चाचणीवरची फिकट रेषा ही गर्भधारणा झाली आहे असा चुकीचा निकाल दर्शवते का?

शकतात रेषा औषधांमुळे असू शकतात. नसते तुम्ही अनेक वेळा चाचणी केली असेल असेल आणि रेषा दिसत दिसत असेल गर्भधारणा गर्भधारणा नसते. नसते फिकट रेषा दिसत असल्यास सुद्धा गर्भधारणा झालेली नसते. पाहिजे ते नीट तपासून पहिले पाहिजे. होय उत्तम मार्ग म्हणजे दोन दिवस वाट बघून पुन्हा चाचणी करणे होय.

असावी पुन्हा चाचणी करून सुद्धा रेषा गडद होत नसतील तर पातळी पातळी वर खाली होत. शकेल हे गर्भपात झाला असल्याचे चिन्ह असू शकेल.

आहे निकालाविषयी जर अशी अनिश्चितता असेल तर अशा परिस्थतीत महत्वाचे तुमच्याजवळ तुमच्याजवळ माहितीचे स्रोत स्रोत जरुरीचे आहे. शकते वेबसाइट्स तसेच माहिती असलेले लेख शक्यता शक्यता पडताळून शकते शकते, शकते शकते तुम्हाला डॉक्टरांचे मत जाणून हवे. घ्या लागणारा योग्य वेळ घ्या, चाचणी पुनःपुन्हा करून बघा. रहा स्त्रीरोगतज्ञांशी संपर्कात रहा. आहे त्यांचा सल्ला खूप महत्वाचा आहे.